ติดตั้งกล่องเก็บเสียง ป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียงดังได้อย่างดี

การติดตั้งต่อกล่องเก็บเสียง การติดต่อกล่องเก็บเสียงเข้ากับตัวเครื่องเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างง่ายๆ และไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติแต่ก็อาจมีข้อเสียอยู่บ้างเกี่ยวกับการเข้าออกของลมที่ระบายความร้อน เพราะถ้าการระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรก็จะทำให้ความดันของน้ำยาในระบบต้านความดันสูงสูงขึ้นด้วยดังนั้นการติดกล่องเก็บเสียงจึงต้องออกแบบให้ดี และควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตด้วยการแก้ปัญหาโดยวิธีนี้เหมาะสมสำหรับอาคารสูงๆ เช่น อพาร์ตเมนต์ ดอนโดมิเนียม เนื่องจากการแก้ไขโดยวิธีอื่นปฏิบัติได้ยาก

ห่างจากด้านลมดูดเข้าระบายความร้อนประมาณ  30 เซนติเมตร

ห่างจากด้านลมส่งระบายความร้อนออกประมาณ  50  เซนติเมตร

2.  การสร้างกำแพงจะต้องให้กำแพงมีความสูงเท่าๆ กับแหล่งกำเนิดเสียง

3.  ความยาวของกำแพงจะต้องยาวกว่าความสูงหลายเท่า

4. วัสดุที่ใช้สร้างกำแพงจะต้องเป็นอิฐทึบ

โครงสร้างของกล่องเก็บเสียงสำหรับเครื่องปรับอากาศ แอร์ Panasonic  รูป (ก) เป็นการติดกล่องเก็บเสียงทั้งด้านลมเข้าและด้านลมออกของเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง และรูป (ข) เป็นการติดกล่องเก็บเสียงทั้งด้านลมเข้าและด้านลมออกของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้านคอนเดนซิ่งยูนิตจะน้อยกว่าปกติ ความดันของน้ำยาในระบบทางด้านความดันสูงไม่สูงเท่าที่ควร ส่วนความดันด้านความดันต่ำสูงกว่าปกติมาก

การแก้ไข สามารถทำได้ดังนี้

1. ตรวจเช็คกำลังอัดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

2. ถอดเปลี่ยนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหม่

การแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปรับอากาศสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 25.7

 

ตารางที่ 25.7 การแก้ไขข้อขัดข้องโดยทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ

ข้อขัดข้องการตรวจสอบการแก้ไข
1. มอเตอร์พัดลมและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

 

2. ตรวจสอบระบบสายไฟที่จ่ายเข้าเครื่อง

1. ถ้าต่ำไป ให้แจ้งการไฟฟ้าฯ

 

2. ซ่อมระบบสายไฟ